Vấn đề cốt lõi trong 9 nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

Môn học "Tư tưởng Hồ Chí Minh" cung cấp kiến thức cơ bản về sự ra đời và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng của Bác về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
Đăng trả lời
Lesong
Thành viên
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 10:48 - 4/10/2023
Được cảm ơn: 2 lần
Tiếp xúc:

Vấn đề cốt lõi trong 9 nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài viết chưa xem by Lesong »

Tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Điểm trọng tâm trong suy nghĩ và hoạt động cách mạng của Người là sự thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng này không chỉ thể hiện qua quan điểm của Người về dân tộc, mối quan hệ dân tộc - giai cấp, cách mạng giải phóng dân tộc; mà còn qua các quan điểm về chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quan điểm về đạo đức và văn hóa. Dưới đây là vấn đề cốt lõi trong 9 nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh:
 1. Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc chủ yếu tập trung vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc từ ách thống trị thuộc địa trong bối cảnh cách mạng vô sản toàn cầu. Độc lập và tự do được Người coi là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mọi dân tộc. Hồ Chí Minh đã khéo léo kết hợp lập trường dân tộc với lập trường giai cấp vô sản, khẳng định rằng trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, lợi ích giai cấp phải gắn bó mật thiết với lợi ích dân tộc. Người nhấn mạnh sự thống nhất giữa nhiệm vụ giải phóng giai cấp và nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cho rằng cả hai đều vì lợi ích của giai cấp công nhân. Quan điểm này cũng phản ánh bước nhảy vọt trong nhận thức của Hồ Chí Minh, từ nhận thức dân tộc đến nhận thức giai cấp vô sản, đánh dấu sự tiến hóa trong tư tưởng lịch sử của Việt Nam.
 2. Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội: Hồ Chí Minh khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội là điều tất yếu và cần thiết để đảm bảo độc lập thực sự và mang lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân. Người đã tiếp thu tư tưởng vô sản và áp dụng nó vào xây dựng xã hội mới tại Việt Nam. Theo Người, chủ nghĩa xã hội nhằm mục đích làm cho dân giàu, nước mạnh, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Người nhấn mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội phải tiến hành từ từ, không thể vội vàng, và phải thông qua sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.
 3. Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc: Hồ Chí Minh coi trọng việc đoàn kết toàn dân tộc, từ nội bộ Đảng đến toàn thể nhân dân. Người nhấn mạnh rằng chỉ có sự đoàn kết rộng rãi mới mang lại thành công cho cách mạng. Đoàn kết phải được mở rộng ra không chỉ trong nội bộ mà còn với các đảng phái, các tầng lớp xã hội, và đặc biệt là giữa các dân tộc anh em trong và ngoài nước.
 4. Tư tưởng về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng phát huy sức mạnh của phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc trong khuôn khổ của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người tin rằng mở rộng khối đại đoàn kết quốc tế sẽ góp phần vào thành công của cách mạng Việt Nam.
 5. Tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam: Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng, đã nuôi dưỡng và rèn luyện Đảng trở thành đảng cách mạng vững chắc, là bộ tham mưu cho giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Người khẳng định Đảng là yếu tố quan trọng nhất để lãnh đạo nhân dân đạt được thắng lợi trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành từ sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và yêu nước Việt Nam, vừa là đảng của giai cấp công nhân, vừa là đảng của dân tộc. Đảng cần xây dựng mình theo nguyên tắc của Đảng kiểu mới vô sản, đồng thời phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để trở thành “Đảng của đạo đức và văn minh”
 6. Tư tưởng về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân: Hồ Chí Minh cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Theo Người, chính quyền cần phải thuộc về nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Trong hành trình xây dựng mô hình nhà nước tiến bộ cho Việt Nam sau khi giành được độc lập, Người đã nghiên cứu các mô hình nhà nước trên thế giới và áp dụng sáng tạo học thuyết nhà nước của chủ nghĩa Mác - Lênin để lựa chọn mô hình nhà nước dân chủ nhân dân, đảm bảo mọi quyền lực, lợi ích, và lực lượng đều thuộc về nhân dân, phản ánh sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc.
 7. Tư tưởng đạo đức và nhân văn: Người đề cao các giá trị đạo đức và nhân văn, khẳng định rằng mọi hoạt động cách mạng phải vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo công bằng và hạnh phúc cho mọi người.
 8. Tư tưởng văn hóa: Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong cách mạng, coi văn hóa là nền tảng để xây dựng xã hội mới và cần phải được cải tạo để phù hợp với mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Những tư tưởng này là nền tảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã hình thành mục tiêu, phương hướng cho cách mạng Việt Nam, gắn liền với việc đảm bảo độc lập dân tộc và tiến tới xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

​​​​​​​Những nội dung liên quan:

Từ khóa:
Đăng trả lời
 • Similar Topics
  Trả lời
  Xem
  Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách