Tính đồng bộ giữa Luật, Nghị định và Thông tư đối với doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
bestgaren
Thành viên gắn bó
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 17:27 - 10/8/2022
Được cảm ơn: 18 lần
Tiếp xúc:

Tính đồng bộ giữa Luật, Nghị định và Thông tư đối với doanh nghiệp

Bài viết chưa xem by bestgaren »

Các văn bản luật ở nước ta bao gồm Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong đó Hiến pháp là luật cơ bản, có giá trị pháp lý cao nhất. Các đạo luật có tên gọi là Luật hoặc Bộ luật tuỳ theo quy mô điều chỉnh một hoặc một số nhóm quan hệ xã hội nhất định.
 Các văn bản dưới luật là các văn bản do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan nhà nước khác ban hành để giải thích Hiến pháp, quy định chi tiết thi hành hoặc hướng dẫn thực hiện các đạo luật của Quốc hội.
 Trong các văn bản dưới luật, Pháp lệnh giữ vai trò quan trọng. Pháp lệnh quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét ban hành thành Luật. Một số lĩnh vực quan hệ xã hội chưa ổn định hoặc Quốc hội chưa có điều kiện ban hành thành Luật thì được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh để điều chỉnh. Pháp lệnh Du lịch 1999 sau một thời gian thực hiện được bổ sung, hoàn chỉnh để ban hành thành Luật Du lịch 2005, Pháp lệnh về Luật sư 2001 được ban hành thành Luật Luật sư 2006. Các Pháp lệnh này trên thực tế có vai trò và giá trị như văn bản luật.
 Tham khảo dịch vụ [External Link Removed for Guests]
 Do nhiều lý do khác nhau, rất ít đạo luật của nước ta đảm bảo đủ tính cụ thể để có thể áp dụng được ngay mà đối với phần lớn các đạo luật cần phải có các văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành. Các văn bản này là Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Nghị định và Thông tư là các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để chủ yếu quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh. Chẳng hạn, đối với Luật Cạnh tranh 2018, để thực hiện cần những Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Công thương. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 đưa ra những nguyên tắc cho việc ban hành văn bản quy định chi tiết như sau:
 Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được ngay; trường hợp trong văn bản có điều, khoản mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, những vấn đề chưa có tính ổn định cao thì ngay tại điều, khoản đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp.
 Văn bản quy định chi tiết phải quy định cụ thể, không lặp lại quy định của văn bản được quy định chi tiết và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết.
 -    Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết về nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung đó, trừ trường hợp cần phải quy định trong các văn bản khác nhau.
 -   Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết.
 Để thực hiện một đạo luật, cần có đầy đủ và phải căn cứ vào những quy định của Luật, của Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thực hiện. Mỗi khi Luật được bổ sung, sửa đổi thì nhất thiết phải bảo đảm tính đồng bộ là phải có các văn bản tương ứng là Nghị định và Thông tư. Sự ràng buộc nội dung giữa ba văn bản này không phải là điều những cơ quan ban hành pháp luật mong muốn nhưng là thực tế của Việt Nam trong một thời gian nữa. [External Link Removed for Guests] mới cũng phải thực hiện theo quy trình và thủ tục trong Luật Doanh nghiệp 2020
[External Link Removed for Guests]
Đăng trả lời
  • Similar Topics
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách