Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Đã gửi: 14:00 - 27/4/2018
bởi Thoáng Văn
Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa - Hàng hóa có 2 thuộc tính lao động sản xuất hàng hóa có tính chất 2 mặt là lao động cụ thể và lao động trừu tượng.